ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen ÁSZF tartalmazza a gazdasagosfutesek.hu (továbbiakban Webáruház) használatának
feltételeit az alábbiak szerint:
A WEBÁRUHÁZ CÍME: URL : https://padlofuteselektromos.hu/
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: NordArt Heating Kft
Székhely címe: 8200 Veszprém, Hérics utca 10.F. ép.
Cégjegyzékszám: 19-09-514985
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság
fogyasztási cikk (a továbbiakban) : Padlófűtések, termosztátok
Adószám: 23818293-2-19
Bankszámlaszám : ERSTE 11600006-00000000-81267075
Ügyfélszolgálat adatai: NordArt Heating Kft
Cím: 8200 Veszprém, Hérics utca 10.F.ép.
Telefon: 06 70/391-6388
E-mail: info@gazdasagosfutesek.hu
Nyitva tartása: hétfő-péntek: a 06 70/391-6388- as számon, előre egyeztetett időpontban
AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az
űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén
a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház
szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.
A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI:
1. Termék kiválasztása
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Számlázási/Szállítási adatok megadása
5. Fizetési mód kiválasztása: utánvét/utalás/kártyás/készpénzes
6. A megrendelés elküldése
7. A megrendelés visszaigazolása
AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain vagy Webáruház e-mail címén, akkor
a webáruház a megrendelést automatikusan visszaigazolja. Az automatikus visszaigazolás még
nem jelenti a szerződés létrejöttét. Ha a Szolgáltató szakemberei a megrendelést e-mailben
visszaigazolják, akkor jön létre adásvételi szerződés a vásárló (felhasználó) és a Szolgáltató között.
(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik
meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket
megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és
arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződést az ÁSZF és a vásárlási adatokat tartalmazó visszaigazolás képezi együttesen, mely
magyar nyelven jön létre, és a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
felhasználó számára a Webáruház a visszaigazolást automatikusan elküldi de kérésre újraküldésre
is van lehetősége a felhasználónak.
A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI
A termékek lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.
Fontos hogy a termékek lényeges tulajdonságai, paraméterei, leírásai, használati és felszerelési
útmutatói, termékfotói a termékek magyarországi forgalmazói által kerülnek NordArt Heating Kft és
Webáruház tulajdonába. A forgalmazók a termék információkat weboldalaikon, e-mailben és szóban
adják át NordArt Heating Kft-nek, Webáruháznak. NordArt Heating Kft, Webáruház fenntartja a jogot
hogy az általa megjelenített információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, azok pontosságáért
NordArt Heating Kft, Webáruház felelősséget nem vállal, mivel NordArt Heating Kft nem
kommunikálhat a termékek gyártójával közvetlenül, csak a magyarországi forgalmazójával. NordArt
Heating Kft – Webáruház a fentiek tükrében és azok logikus következményeként kizárja
felelősségét mindazon károk és balesetek ügyében amelyek az általa értékesített anyagokból,
eszközökből vagy a weboldalain-Webáruházban közzétett információkból adódnak.
ÁRAK
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.
KISZÁLLÍTÁS, SZEMÉLYES ÁTVÉTEL.
1. A termékek, kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag
sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben
kell rögzíteni.
3. A szállítás szolgáltatási díja megjelenik a számlában.
4. Fűtőpanelek személyes átvétele csak a veszprémi telephelyen lehetséges, telefonon előre
egyeztetve.
LEHETSÉGES FIZETÉSI MÓDOK
1. Készpénzben: utánvéttel vagy üzletünkben
2. Bankkártyával: utánvéttel vagy üzletünkben vagy Webáruházban online
3. Banki átutalással: kiszállítással vagy üzletünkben
ELÁLLÁSI JOG
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az
Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi
posta címre: NordArt Heating Kft 8200 Veszprém, Hérics utca 10.F.ép.
vagy info@gazdasagosfutesek.hu e-mail címre.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.
AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a
miatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő akkor
minősül betartottnak ha a termék 14 napon belül ténylegesen megérkezik cégünkhöz.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön felelősségre vonható a termékben keletkezett értékcsökkenésért, ha az, nem eredeti,
kifogástalan műszaki és esztétikai állapotában kerül vissza cégünkhöz. A visszaküldött termék vagy
annak betápkábelének törése, sérülése esetén, biztonságtechnikai és érintésvédelmi okokból
(elektromos fűtés) a termék részleges vagy teljes amortizációja miatt, cégünk visszafizetést
értékcsökkenéssel vagy NEM vállal.
ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: NordArt Heating Kft 8200 Veszprém, Hérics utca 10.F.ép.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:*
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
*Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
**A megfelelő jelölendő
A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ
1. KELLÉKSZAVATOSSÁG
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön hibás termék vagy teljesítés esetén, a termék forgalmazójával szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy –
végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 5 év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a termék forgalmazójával szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön számlával igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást
a NordArt Heating Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön
köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. TERMÉKSZAVATOSSÁG
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított kettő éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. JÓTÁLLÁS
Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.
(IX.22.) számú kormányrendeletben (a továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor
hatályos rendelkezések az irányadók. Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a termékek forgalmazója a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában
jótállásra köteles. A jótállási Korm.rendelet alapján a Vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet. A
Szolgáltató az általa értékesített termékekre érvényes jótállási időt és a jótállásra kötelezett
forgalmazók elérhetőségét minden esetben feltünteti a vásárláskor kinyomtatott Számviteli Bizonylat
– Számla hátlapján. A Vásárló a garanciális feltételekről érdeklődhet a Szolgáltatónál vagy a
forgalmazónál e-mailen vagy telefonon. A jótállás a számlával érvényesíthető, így nem készül külön
jótállási jegy. A jótállási idő kezdete a számla vagy szállítólevél dátumával egyezik. A forgalmazó
jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett. A Vásárló által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a
számla bemutatása. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve
termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető,
egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1) és a 2) pontban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Javított vagy cserélt termékek jótállása:
A cserélt vagy javított készülékre az eredeti vásárlás dátumától számítva érvényes az adott termékre
vonatkozó jótállás, de a jótállási idő minden esetben min. 1 év.
A forgalmazónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a
szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a
javítási költség a Vásárlót terheli.
Alkalmazáson keresztül, interneten irányítható termékek jótállása:
Forgalmazó csak a termék megfelelő műszaki, mechanikai és elektronikai működéséért vállal
felelősséget. A jótállás nem terjed ki az okostelefonra, táblagépre, stb. letöltött alkalmazások hibáira. Az
alkalmazások használatakor Vásárló az adott alkalmazás fejlesztőjével, illetve az alkalmazást
forgalmazó áruházzal kerül jogviszonyba. A fejlesztő neve és elérhetősége az adott alkalmazáson belül
található.
Az adott alkalmazások működési hibáiért forgalmazó a felelősségét kizárja!
VÁSÁRLÓ A SZAVATOSSÁGI VAGY JÓTÁLLÁSI IGÉNYEIT AZ ALÁBBI MÓDOKON
ÉRVÉNYESÍTHETI:
Az érvényesítést megelőzően telefonos időpont egyeztetés szükséges!
Szolgáltató: 0670/391-6388, forgalmazó: 0620/955-2629
1. Személyes ügyintézés:
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (NordArt Heating
Kft 8200 Veszprém, Hérics utca 10F). vagy a forgalmazónál: 1138 Budapest, Jakab József u. 17. E. ép.
vagy 2890 Tata, Környei u. 24. és a csereterméket vagy javított terméket személyesen, önköltségen
szállítja el.
2. Futáros ügyintézés:
Ebben az esetben forgalmazó külső, szerződött futárszolgálatot (továbbiakban Futár) küld a Vásárló
által megjelölt címre. A Futár viszi a csereterméket, és elhozza a hibás terméket. Ennek a
szolgáltatásnak a költsége bruttó 4000 Ft, ami Vásárlót terheli, és ezt az összeget a Futárnál kell
rendeznie utánvétes fizetéssel. A csere feltétele, hogy a hibás terméket szállításra alkalmas állapotban
(becsomagolva, sérülésektől védve) kell a Futárnak átadni. Szolgáltató nem vállalja azért a felelősséget,
ha a Futár nem vállalja a termék szállítását a megfelelő csomagolás hiányában. Ha Vásárló a hibáról a
vásárlástól számított 15 napon belül értesíti Szolgáltatót, akkor a futáros csere ügyintézésének a
költségét forgalmazó átvállalja
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Panaszkezelés
1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek
valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
2. Szóbeli panasz A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség
szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a
panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet
vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a
Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és
a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott
választ küld.
3. Írásbeli panasz Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató
megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül
írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton
értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy
orvosolja. A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a
panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A
Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű
nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik
arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon. Az írásbeli
panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is –
továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az
adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.
4. Jogorvoslat Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a
panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi
hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefonszám: +36 1 450 2598
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest,
Krisztina krt. 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1)
488-2186
Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita
rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.
5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli
rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen
az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Adatvédelem
A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon
található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a
mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes
Adatkezelési Tájékoztatót megtalálja a Weboldalon.
Záró rendelkezések
1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal,
telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló
részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó
hibalehetőségek elfogadását.
2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett
be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése,
megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.
4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.