Adatkezelési Tájékoztató
Hatályos: 2018.05.20 – tól, a visszavonásig
Tartalom
Adatkezelési Tájékoztató…………………………………………………………………………………………………………1
Preambulum………………………………………………………………………………………………………………………….1
Az adatkezelő (továbbiakban adatkezelő) adatai ………………………………………………………………………..2
Alapelveink……………………………………………………………………………………………………………………………2
Az adatok fizikai tárolási helye, adatfeldolgozók…………………………………………………………………………3
Kezelt személyes adatok köre, jogalapja ……………………………………………………………………………………3
Sütik (cookie-k)………………………………………………………………………………………………………………………6
Reklámtartalmú üzenetek fogadása………………………………………………………………………………………….7
Érintettek jogai………………………………………………………………………………………………………………………7
Adatkezelési Tájékoztató módosítása ……………………………………………………………………………………….9
Preambulum
Jelen honlap üzemeltetője, a NordArt Heating Kft kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő
GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz, Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos
kezelése érdekében.
Jelen honlap és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak által nyújtott
szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése
során, a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a
weboldal használatával, magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezéseit.
Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok
körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos
elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó
természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.
E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket:

Az adatkezelő (továbbiakban adatkezelő) adatai
• Cégnév: NordArt Heating Kft
• Székhely címe: 8200 Veszprém, Hérics utca 10F
• Adószám: 23818293-2-19
• Közösségi adószám: HU23818293
• Cégjegyzékszám: 19-09-514985
• Főtevékenység: Ipari gép, berendezés javítása
• Ügyvezető: Kovács Zsolt
• Telefonszám: 06/70-391-6388
• Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81267075
Ügyfélszolgálatunk elektronikus úton áll készséggel Ügyfeleink rendelkezésére az
info@gazdasagosfutesek.hu e-mail címen. (Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles
adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában
is érdeklődni.) Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával
kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.
Alapelveink
Társaságunk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
– A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan
kezeljük.
– A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem
kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
– Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
– Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok
pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.
– A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók.
– Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok
biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
– Ügyfeleink bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy
biztonságosan és jogszerűen kezeljük az adataikat.
Törvényi hivatkozások:
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); • 2013. évi CCXXXVII.
törvény –a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról(Hpt.).
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grtv.)
Az adatok fizikai tárolási helye, adatfeldolgozók
Adatkezelő az adatokat, a székhelyén és adatfeldolgozóknál tárolja: A papír alapú adatokat
gondosan elzárva, az elektronikus adatokat laptopján, mely jelszóval és tűzfallal védett, ezenkívül
az érintettek színvonalas kiszolgálása érdekében, az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Tárhely szolgáltató adatai:
Profitárhely Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Cégjegyzékszám: 03-09-121889
Adószám: 23173080-2-03
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014
Tárhely szolgáltató adatai:
WEB-SERVER Kft
Cím: 4025 Debrecen Pásti utca 2.1.em.5
Cégjegyzékszám: 09-09-011599
Adószám: 13498454-2-09
Adatkezelési Tájékoztatója: https://web-server.hu/wpcontent/uploads/documents/adatvedelmi_tajekoztato.pdf
Hírlevélküldő szolgáltató adatai:
MailPoet
Cím: 6 rue Dieude 13006, Marseille, France
Közösségi adószám: FR 52538230186
Ügyviteli, számlázási szolgáltató adatai:
Kulcs-soft számítástechnikai Nyrt
1022 Budapest Törökvész Út 30/A
Adószám: 13812203-2-41
Könyvelés:
Piko és Társa Kft
Cím: székhely: 8229 Csopak, Vadvirág u.2
Cím: iratok és könyvelés: 8200 Veszprém, Hérics u.10E
Adószám: 11672788-2-19
Hírdetéskezelők:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 , Ireland
Adószám: IE6388047V
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Google Information Technology
Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41
Facebook Ireland Limited
Cím: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Cégjegyzékszám: 462932
Weboldal: www.facebook.com
Futárszolgálatok adatai:
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
GLS Európa u. 2.
HU-2351 Alsónémedi
12369410-2-44
Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Adószám: 10901232-2-44
Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és
jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti
ügyfeleinknek, hogy az adataik az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak.
Kezelt személyes adatok köre, jogalapja
Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.
Honlapjaink meglátogatásakor
Jogalap: Társaságunk jogos érdeke
Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott al-oldalak listája, az
ügyfelek által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének
ellenőrzése és javítása
Időtartama: 2 év
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki a weblapra látogat, Google Analytics
(Adatfeldolgozó a Google)
Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel.
(Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.) Részleletes
információt lehet találni a Google Analytics működéséről,az alábbi oldalon:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Regisztráció a honlapokon (fiók létrehozás)
• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia
az űrlapokon)
• Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, rendelések
• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobil telefonszám
• Az adatkezelés célja: Kedvezményes termék elérése valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos
technikai változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetőségek változása, stb.)
• Időtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig
• Érintettek köre: Magánszemélyek, akik szeretnének újdonságokról, akciókról értesülni, szeretnék a
saját fiókjukat használni.
Információ kérés
• Jogalap: Önkéntes hozzájáruláson alapul
• Kezelt adatok köre és célja: 1: vezetéknév-keresztnév-az azonosításhoz 2:e-mail címkapcsolattartáshoz és információ adáshoz 3: telefonszám a kapcsolattartáshoz és információ
adáshoz 4: kérdés tartalma a válaszadáshoz
• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobiltelefonszám
• Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása, kérésére értesítés
akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás,
a megadott adatok alapján egy későbbi árajánlatadás vagy megrendelés lebonyolítása.
• Időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
• Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelővel telefonon, személyesen vagy
elektronikusan kapcsolatba lép és Adatkezelőtől információt kér, személyes adatainak megadásával.
• Adatkezelés folyamata: Az érintett felveszi a kapcsolatot adatfeldolgozóval az Ő általa szabadon
megválasztott módon, telefonon, elektronikusan vagy személyesen. Az adatkezelő az érintettel
történt megállapodás alapján megadja a kért információt.
Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás
• Jogalap: Hírlevél küldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Kezelt adatok köre és célja: vezetéknév-keresztnév az azonosításhoz, e-mail cím a hírlevél
kiküldéséhez
• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobiltelefonszám
• Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési
célból, általános kapcsolattartás, kedvezmény adása a majdani vásárlásból
• Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig
• Érintettek köre: Minden természetes személy aki újdonságokról, akciókról akar értesülni és
adatkezelő hírlevél küldő rendszerébe feliratkozik.
Ajánlatkérés, online ügyfélszolgálat
• Jogalap: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapszik.
• Kezelt adatok köre és célja: vezetéknév-keresztnév az azonosításhoz, e-mail cím a
kapcsolattartáshoz és az ajánlat elküldéséhez, telefonszám a kapcsolattartáshoz, adatok
egyeztetéséhez, árajánlat megérkezésének megkérdezéséhez.
• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobiltelefonszám, bármi olyan információ, amelyet az
ügyfelünk megad, pl ház paraméterei, elvárásai, kérdései, egyéb személyes adatai.
• Az adatkezelés célja: A lehetséges együttműködés elbírálása, ajánlat adása, a későbbi
kapcsolattartás lehetőségének megteremtése, értesítés szabad kapacitásról, új termékekről,
kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás, megrendelés és vásárlás
után a garanciális problémák jogosságának elbírálásához is szükség van az ajánlatkéréskor megadott
adatokhoz a méretezés miatt.
• Időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
• Érintettek köre: Érdeklődő magánszemélyek
• Az adatkezelés folyamata: Az érintett felveszi a kapcsolatot adatfeldolgozóval, szabadon
megválasztott módon, telefonon, elektronikusan vagy személyesen. Az adatkezelő az érintettel
történt megállapodás alapján megadja a kért információt, ajánlatot.
Megrendelés, számlaírás
• Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
• Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím,
postázási cím (nem digitális anyagoknál), a vevő megjegyzése
• Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes
esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése,annak elbírálása, a termékkel kapcsolatos
technikai változásokról történő értesítés.
• Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
• Érintettek köre:Mindenki aki adatkezelőtől terméket vagy szolgáltatást rendel meg, Kulcs-soft
ügyviteli rendszer, MPL futárszolgálat,
• Az adatkezelés folyamata: Az érintett felveszi a kapcsolatot adatfeldolgozóval, szabadon
megválasztott módon, telefonon, elektronikusan vagy személyesen, megrendelési céllal. Az
adatkezelő szükség szerint egyeztet az érintettel. Az adatkezelő számlát állít ki és küld el a
megrendelő részére, majd az adatkezelő a kiegyenlítést követően archiválja a keletkezett
dokumentumot.
Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
• Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapszik
• Kezelt adatok köre és célja: vezetékneve-keresztneve az azonosításhoz, fotó az azonosításhoz,
hozzászólás a vélemény kifejezésére, kérdés tartalma a válaszadáshoz.
• Az adatkezelés célja: Az adatkezelő weblapján található tartalmak közösségi oldalakon való
megosztása, követése, kedvelése, az erre történő figyelemfelhívás, marketing.
• Időtartama: a leiratkozásig
• Érintettek köre:Minden természetes személy aki az adatkezelő közösségi oldalait látogatja, követi,
az elhelyezett tartalomhoz viszonyul, azokat megosztja.
Blog használat
• Jogalap: önkéntes hozzá járuláson alapszik
• Kezelt adatok köre és célja: Megrendelő vezetékneve-keresztneve az azonosításhoz, e-mail címe a
kapcsolattartáshoz, hozzászólása az álláspontjának rögzítéséhez
• Az adatkezelés célja: Az érintett az adatkezelő bejegyzéseihez, blogjához kapcsolódó vélemény
nyilvánítása.
• Időtartama: a cél megvalósulásáig
• Érintettek köre:Minden természetes személy aki az adatkezelő blogjához vagy webes tartalmához
hozzá akar szólni, ezért bejelentkezik
Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
• Jogalap: Önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Kezelt adatok köre és célja: vezeték és keresztnév az azonosításhoz, e-mail cím a fizetéssel
kapcsolatos adatcseréhez, közlemény a kifizetés azonosításához, bankszámlaszám a kifizető
azonosításához, összeg a teljesítés lezártnak nyilvánításához.
• Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése..
• Időtartama: az éppen aktuálisan szabályos, számviteli szabályoknak eleget téve kiszabott idő.
• Érintettek köre:Minden olyan természetes személy aki az adatkezelő részére banki átutalási
móddal szeretne fizetni
• Adatkezelés folyamata: Az adatkezelő számlát küld az érintett e-mail fiókjába, majd az érintett
átutalja a kérdéses összeget, az adatkezelő bankszámlájára, ezután adatkezelő ellenőrzi az utalás
pontosságát. Az utalással kapcsolatos adatok az adatkezelő könyvelési rendszerébe kerülnek,
amelyhez hozzáférést kap az adatkezelő könyvelője, aki fel van tüntetve az adatfeldolgozói listán.
Sütik (cookie-k)
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül
a weboldal használatával kerülnek az ügyfeleink számítógépére úgy, hogy azokat az ügyfeleink
internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A leggyakrabban használt
internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége
alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már egyéni
felhasználóktól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy
letiltja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az
egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
A sütiket rendszerszintű kikapcsolásáról az alábbi tájékoztatók adnak felvilágosítást:
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyetweboldalaktarolnakszami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windowsinternetexplorerdelete-manage-cookies#ie=ie-11
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-viewdeletebrowserhistory
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az ügyfelek előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk
az első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési,
multimédialejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenetsütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről –amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik –a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja ügyfeleit és kérjük az
ügyfeleink hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek
segítségével harmadik személyek az ügyfeleink hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik
elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. De természetesen
törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjuk nyújtani
Sütik típusai:
Rendszer sütik
• Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
• Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az
Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen
típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával
a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.
• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
• Időtartama: Böngésző session (munkamenet)
Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)
• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás
• Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook
Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás
használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a
weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából
használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más
eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing
• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
• Időtartama: legfeljebb 180 nap
• Érintettek köre: Google, Facebook
• A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt
https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat. Plusz infó: Minden
honlapunkon szándékoltan olyan sütifigyelmeztetéseket használunk, ahol csak kifejezett
hozzájárulás után indulnak csak el.
Reklámtartalmú üzenetek fogadása
Ügyfeleink a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direktmarketing
regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka
egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a személyes adataikat
marketing célokra is felhasználhassuk.
Ebben az esetben –a hozzájárulás visszavonásáig –az ügyfelek adatait direkt marketing és/vagy
hírlevél küldés céljából is kezeljük és az ügyfelek részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint
tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6.§).
Az ügyfelek a hozzájárulást a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy különkülön is megadhatják illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatják. A regisztráció
törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy
hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal
kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.
Egyéb adatkezelési kérdések:
Az ügyfelek adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk,
adatfeldolgozóink esetében pedig a jogszabályi kötelezettségeik lévén, jóhiszeműen járunk el, hogy
ne használhassák ügyfeleink hozzájárulásával ellentétes célokra személyes adataikat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre
bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és
munkavállalói előre meghatározott mértékben –titoktartási kötelezettség terhe mellett –jogosultak
az ügyfelek személyes adatait megismerni. Az ügyfelek személyes adatait megfelelő technikai és
egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását,
továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve
nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat
folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A
technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.
Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető
teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy
a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért,
az interneten keresztül elérhető adattároló eszközök adattartalmáért azonban nem tudunk teljes
felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat
tartunk be az ügyfeleink adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása
érdekében.
Érintettek jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve –a kötelező adatkezelések kivételével –törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti
elérhetőségein. Tájékoztatáshoz való jog Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14.
cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa. A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1
hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó
évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által
már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen
kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt
esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az érintett
ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,
kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az ügyfelek jogos érdekeit nem sértik.
Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára
és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.
Adatok helyesbítésének joga:
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A hozzájárulás
visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk ügyfeleink
figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából
bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha az ügyfél egy e-mailünkben lévő leiratkozási linkre kattint,
akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az adatait. Tehát a kérése haladéktalanul végrehajtódik,
nem kell rá várni. Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törvényi
kötelezettségünk tárolni (pl. számlákat 8 évig).
Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ha kéri, nagyon szívesen kiexportáljuk
ügyfeleinknek PDF és/vagy CSV formátumban a kezelt adatokat.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az ügyfél tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen,
a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb
azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről az ügyfelet írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az ügyfél tiltakozása megalapozott, abban az esetben az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat
zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a
kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ügyfelek érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per
– az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható.
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –egyeztetés
és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében –keresse meg Társaságunkat az
info@gazasagosfutesek.hu e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlotttértivevényes postai küldeményben.
Panasztevési jog Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Fax: +36 (1) 391-1410
• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
• Honlap: https://naih.hu/
• Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására,
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk
közzététele az alábbi internetes címen történik: www.gazdasagosfutesek.hu
Veszprém 2018.05. 20.
Kovács Zsolt ügyvezető